türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi yok 7

Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

Özel eğitime ihtiyacı olan engelliler, yaşadığı bölgelerde özel eğitim uygulama okullarının bulunmaması sebebiyle gerekli olan eğitimi alamamakta, bu sebepten birey kendine ve topluma fayda sağlayamamaktadır. Özel eğitim uygulama okullarını Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde yaygınlaştıracağız. Her bakanlıkta, ülkemizde yaşayan 10 milyon engelli vatandaşımızı temsil eden, engelli vatandaşlarımızdan sorumlu temsilci atanıp, alınan kararlar da engelli vatandaşlarımızın uyumluluğu ve menfaatinin gözetilmesini sağlayacağız. Karar alındıktan sonra düzeltme değil, karar alma aşamasında doğru kararlarının alınmasını mümkün hale getireceğiz. Engelsiz ulaşım araçlarının tüm illerde olmasını sağlayacağız. Bu konuda yerel yönetimlere zorunluluk getirecek ve ilgili meslek odaları ile iş birliği yapacağız. Yeniden Refah iktidarında, evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızı gözeteceğiz. Maddi zorluk yaşayan, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımız için “Sıcak Yuva Merkezleri”ni kuracak, bu merkezlerde barınma, gıda, temizlik ve sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunacağız. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin kimsesiz veya muhtaç durumda olan tüm vatandaşlarımızın daha nitelikli ve daha özverili sosyal hizmetlere erişiminin uygulayıcısı ve denetleyicisi olacağız.

  • Bu nedenle öncelikli olarak, gerek öğrencilerimizin gerekse öğretmenlerimizin öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gereken meselelerine odaklanacağız.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgi almak için “İşyeri Ruhsat Talebinin Reddi Kararına İtiraz ve İptal Davası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
  • AYİM bu hususun denetlenmesinin “yerindelik” denetimi olacağını, yerindelik denetiminin ise 1602 sayılı Kanunun 21/2.
  • – (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırımolarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır.

(3) Üç yıldan fazla hapiscezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalantanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasınahükmolunur. (7) İftira sonucunda mağdurhakkında hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftiraeden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olaraktanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikmegöstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya dakişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır. (8) Örgütün veya amacınınpropagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecekceza yarı oranında artırılır. (2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veyakemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerdebulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açıkbir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalanişyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadarhapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Çarpık şehirleşme ve rant sorunu bu çerçevede dikkat çekmektedir. Türkiye’de nüfusun ağırlıklı kısmı başta İstanbul olmak üzere birkaç büyükşehirde toplanmış bulunmaktadır. İktidarımızda, köylerde ahır, ağıl, depo kurmak veya köy evi yapmak için mevzuat uygun hale getirilecektir. Köylerdeki hayvancılık yetiştirme imkânından çiftçimiz mahrum edilmeyecek, gereken tedbirleri alarak şehirlere yakın tarımsal yerleri üretim yapılabilir hale getireceğiz. Ziraat Bankası, kuruluş amacından ayrılmış ve ticari banka olmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Fiskobirlik benzeri kooperatifler ile tarımla ilgili diğer kurum ve kuruluşların ortaklığından oluşan Tarımsal Destekler Katılım Bankası kurulacak, devletin verdiği destekler ve teşvikler bu banka aracılığı ile çiftçiye ulaştırılıp ödenecektir. Yeniden Refah iktidarında, ülkemizin her bölgesinin üretim kabiliyetinin farklı olmasından ötürü bölgesel tarım planlaması yapacağız. Planlamaya destek olmak için sonraki yılın destek tutarlarını tohum/fide ekim döneminden 3 ay önce açıklayarak, çiftçimizi fiyat ve maliyet planlaması yapma olanağına kavuşturacağız. Destekleme politikasını bölgesel kabiliyete göre yaparak aynı zamanda üretim planlamasını çiftçimizin yapmasını sağlayacağız. Ürün fark ödemelerini tarla sahibine değil, üreticiye vereceğiz.

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi TSK’da çalışan Devlet memurları, amirlerinin verdiği konusu açıkça suç oluşturmayan tüm emirleri yerine getirmek ve verilen görevleri yapmak zorundadırlar[213]. Bu yükümlülüklerini kasten yerine getirmemeleri halinde, bu suç oluşabilir[214]. Yukarıdaki fiillerin kasıtlı olarak iş­lenmesi halinde bu suçları işleyen memurlara aylıktan kesme cezası verilebilir[195]. Bu durumda ister sicil amiri ister disiplin amiri olsun fark etmemektedir. Ancak görev dışında amire hal ve hareketleriyle saygısız davranmak bu suçu oluşturmaz[187].

Örneğin eylemin ciddi bir tehlike arz eden bir disiplinsizliğin düzeltilmesi maksadına yönelik olarak ve basit itip kakma, kulak çekme, hafif şiddetli bir tokat gibi hareketle işlenmesi halinde, az vahim hal kabul edilerek kısa hapis cezasıyla cezalandırılmalıdır. Tahrikçinin amacı, asker kişiye, maddede sayılan askeri suçları işletmektir. İlk suç kışkırtıcılık fiili, ikinci suç ise kışkırtma etkisiyle işlenen emre itaatsizlik, mukavemet veya üste fiili taarruz fiilleridir. Eğer ikinci fail, tahrike kapılarak söz konusu suçları işlemeye teşebbüs etmişse, tahrikçinin fiili askeri cürüm olacaktır[51]. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk toplumundaki saygınlığı ve güvenilirliğinin en ön sırada olmasında,  bu özel yasalar ve yargısal denetimin katkısı tartışılamaz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu saygı ve güvene mazhar olmasında, sahip olduğu “disiplin” anlayışı en önemli etkendir. Maddesinde de belirtildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin temeli disiplparibahis. Çağdaş toplumlarda disiplinin korunmasındaki en önemli araç ise hukuktur. Asliye ceza mahkemesi tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna başvurmak mümkündür. İtiraz süresi, kararın öğrenilmesinden veya tebliğinden itibaren 7 gündür. İstinaf veya itiraz başvurusu kararı veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Beyanda bulunulması halinde tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hakim onayladıktan sonra başvuru yapılmış sayılır.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler. Madde 54 – Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.

Kurulların inceleme, görüş bildirme ve karar vermeleri için konulmuş olan süreler, işin sürüncemede kalıp memurun tedirgin edilmemesine yönelik olduklarından bu sürelere içinde karar verilmemiş olması kararları hukuka aykırı hale getirmez[383]. Disiplin cezalarının verilmesinde disiplin kurulları açısından bağlı yetki doğuran ve cezalandırma yetkisini sınırlayan süreler zamanaşımı süreleridir. Bu nedenle kurulların karar verme sürelerini cezalandırma yetkisini düşüren bir süre gibi görmek, kanunda olmayan yeni zamanaşımı sürelerinin kabulü anlamına gelecektir. Nitekim Danıştay[384] ve AYİM[385] belirtilen sürelere uyulmamasının görevlilerin sorumluluğunu gerektirebileceğini, ancak bu durumun verilen cezayı veya alınan kararı kanuna aykırı hale getirmeyeceğini kabul etmektedir. Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde gerekçeli olarak yazılır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler, memuriyetten çıkarma cezası yüksek disiplin kurulu başkanı tarafından en geç kararı izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur (DY m.14,15). 1964 tarihli 477 SK’nun yürürlüğe girmesine kadar tüm disiplin suçlarına AsCK’nın hükümleri uygulanmış, disiplin cezaları konusunda AsCK’da 2000 yılına kadar önemli bir değişiklik yapılmamıştır. 4551 SK’la yapılan değişiklik[236] öncesi AsCK’da yer alan disiplin cezaları; “tevbih”, “şiddetli tevbih”, “maaş katı”, “göz hapsi”, “oda hapsi”, “sıra harici hizmet”, “izinsizlik”, “katıksız hapis”[237] olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Yazılı soru, yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106’ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Hazineye ait arazilerin, belediye bünyesinde işe alınacak köylülerden oluşacak ekiplerle ekilip biçilmesi, ödenecek gündeliğin yanı sıra çoban ve çiftçilerin yüzdelik hisse oranı ile ödüllendirilebilecekleri bir düzenleme getirilecektir. Tarımda toprakların verimliliğini artırmak için gerekli alt yapı çalışmalarını yapacağız. Bölgede tarım dışı alanlarda ve vasfı bozulmuş meralarda suni mera kurulmasını teşvik eden ve bu sayede çiftçimizin daha fazla araziden faydalanmasını sağlayan, mera ve yaylaklarda otlatmayı kolaylaştırıcı yapı ve tesis yapılmasını sağlayan projeler hayata geçirilecektir. Polis memuru maaşlarının, Jandarma Astsubaylarının maaş seviyelerine çekilmesini ve endekslenmesini sağlayacağız. AB’ye tam üyelik girişimi, ülkemizin Batı’ya tamamen teslim olmasına yönelik olup, Yeniden Refah Partisi olarak, AB’ye tam üyelik yerine, eşitler arası bir anlayış çerçevesinde, karşılıklı ikili ilişkiler içerisinde olmayı öncelediğimizi ifade etmek isteriz. Yeniden Refah Partisi olarak, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün giderilmesi öncelikli hedefimizdir. Filistin halkının tüm meşru haklarının tanındığı, kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözümün ortaya konulmasını öncelemekteyiz. Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Adalar Denizi’nde Türkiye’ye ait olan adalar üzerindeki fiili işgale son verilmesi ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olan adaların silahsızlandırılması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Doktor öğretim üyesi akademisyenlerimizi sözleşmeli personel olmaktan kurtararak daimi kadrolara aktarımını sağlayacağız.

Ayrıca, vasiyetin yürütülmesi, vasi, vesayet daireleri ile kayyımın görevleri, vesayet organlarının sorumluluğu, vesayetin sona ermesi ve sonuçları incelenmektedir. Siyasi parti ve profesyonel spor kulüplerinde aktif görevde bulunmamalı, ticari bir kuruluşun danışma veya yönetim kurulunda görev almamalı, kişi ve kurumlardan hediye, maddi çıkar sağlamamalıdır. Kamusal kimliği olmayan kişilerin fotoğraf ve görüntüleri, etkinlik, olay, panel, konser gibi kamuya açık alandaki faaliyetler dışında kamu yararı ve haber değeri söz konusu olmadığı müddetçe izinsiz çekilmemelidir. Bu kişilerin dijital ortamlardaki fotoğrafları da izinsiz kullanılmamalıdır. Madde 33 – Cemiyetin fesih ve infisahı ya da herhangi bir biçimde tüzel kişiliğini yitirmesi durumunda tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığı, alacakları, intifa ve istifade ve kullanma hakları (Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı)’na devr olunur. Tasfiye ile görevlendirilen gerçek ve tüzel kişi veya kişiler topluca ya da teker teker Cemiyetin tüm mal varlığını, alacak ve haklarını derhal adı geçen Vakfa devir teslim etmek zorundadırlar. Bir tasfiye işlemi yapılması zorunluluğu olsa bile bu işlem Vakıf bünyesi içinde ve Vakıf Yönetim Kurulu’nun denetimi ve gözetimi altında yapılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top